Hashtag Farmlife

Boeren op een melkvee bedrijf in Nederland 

(for english text, see below picture)
Ik ben echtgenote van een boer én moeder van drie ambitieuze jonge boeren. Ik deel op social media alleen leuke posts over mijn paarden en boerderij leven. Wie zit er te wachten op narigheid hoewel ook dat overal is. Maar ik vind het toch tijd worden om dit aan mijn #farmlife posts toe te voegen. Al jarenlang is de overheid in Nederland onpeilbaar en onberekenbaar. Nieuwe regels en constant wijzigend beleid maken het voor de boeren bijna onmogelijk te anticiperen op, te investeren, doeltreffend te innoveren en mee te bewegen. Maar een boer is creatief, flexibel en een doorzetter van nature dus worden steeds wegen gevonden om toch te kunnen doen wat ze het liefst en het best doen. Boeren!

2 jaar geleden was er een groot protest, en vorige week en nu, opnieuw tegen het beleid en het onmogelijke en oneerlijke stikstofplan wat als doel heeft het grootste gros van de boeren uit het land te verdrijven. Men zegt ‘om de natuur te beschermen’ maar duidelijk is dat de werkelijke reden is om NL vol met huizen te bouwen op landbouwgrond.

Het heeft geen zin om de cijfers en details te noemen want elke Nederlander heeft een andere mening en interpretatie van wat er speelt. Maar dat het niet klopt en oneerlijk is is duidelijk. Verwijten over en weer, ruzie, boosheid, emoties en niemand komt er beter of wijzer uit.

Hoe is het mogelijk dat alle problemen op het bord van de boer worden geschoven terwijl andere vervuilers buiten schot blijven.

Hoe kan een regering dit onmogelijke idee om de boeren te verjagen doorzetten terwijl dit overduidelijk niet het milieu probleem zal oplossen maar wel een mega groot probleem voor al die mensen in dit land zal opleveren.
Zonder boeren is er immers geen eten!

Wij willen maar één ding. Boeren en daar zijn we goed in en onze jeugd zit vol vuur! We kunnen alleen maar hopen dat dit onmogelijke idee breed gedragen wordt verworpen en in de prullenmand verdwijnt.

Zo zie je maar dat #farmlife niet alleen romantisch en fantastisch is.

En daarna gaan we weer verder met de mooie plaatjes. Dat is het leven op de boerderij, het leven waar we van houden, en gaan we weer door….

A Dairy farm in the Netherlands

I am a farmers wife and mother of three ambitious young farmers. I only share fun posts on social media about my horses and farm life. Who is waiting for trouble although that too is everywhere. But I think it’s about time to add this to my #farmlife posts.

For years, the government in the Netherlands has been unfathomable and unpredictable. New rules and constantly changing policies make it almost impossible for farmers to anticipate, invest, innovate effectively and move along. But a farmer is creative, flexible and a go-getter by nature, so ways are always found to be able to do what they like best and do best. Farming!

2 years ago there was a big protest, and last week and at this moment again, against the policy and the impossible and unfair nitrogen plan which aims to drive most of the farmers out of the country. They say ’to protect nature’ but it is clear that the real reason is to build NL full of houses on farmland.

It makes no sense to mention the numbers and details because every one has a different opinion and interpretation of what is going on. But that these are incorrect and unfair is obvious. Blaming back and forth, arguing, anger, emotions and nobody comes out better or wiser.

How is it possible that all problems are put on the farmer’s board while other polluters are kept out of harm’s way.

How can a government push through this impossible idea to drive out the farmers when this obviously won’t solve the environmental problem but will create a mega big problem for all those people in this country. After all, without farmers there is no food!

We only want one thing. Farming is what we are good at and our young farmers are full of fire! We can only hope that this impossible idea is widely rejected and thrown into the wastepaper basket.

So you see that farm life is not only romantic and fantastic.

And only then we continue with the beautiful pictures. That’s life on the farm, the life we love, and on we go …

Contact

Veendijk 2
8536 VV  Oosterzee
[email protected]
KVK : 68669720

Social media